Veldsituatie

Bijgewerkt: Woensdag 17-1-18

 Scenario: C

 

Trainen is NIET mogelijk!!

 

 

  

NIET in de doelgebieden voetballen van veld 2-3

Na elke training goals langs het veld zetten!!

 

 

Trainingsschema najaar 2017
(versie 9 oktober 2017)

App

Sponsors

Partnerclub VVV-Venlo

Vacatures

Over de vacatures

Hieronder tref je de openstaande vacatures aan binnen de voetbalvereniging.

Indien je interesse hebt in het opvullen van een vacature, neem dan contact op met het verantwoordelijke bestuurslid. Voor bestuursfuncties kun je contact opnemen met de voorzitter. Bekijk hier de contactgegevens van de bestuursleden.

Beheerder spelerspassen

Plaats in de vereniging

Onder secretaris

Taken

 • Einde seizoen alle spelerspassen innemen (junioren).
 • Start nieuwe seizoen spelerspassen uitdelen (junioren).
 • Ontvangen aanmeldingsformulier + pasfoto van de ledenadministrator.
 • Aanvraagformulieren spelerspassen:
  • grote aantallen via de leiders.
  • enkele formulieren, pasfoto + handtekening(en) regelen.
 • Voorlopige spelerspas aan de betreffende leider overhandigen.
 • Complete formulieren opsturen.
 • Na ontvangst pasjes deze aan de leiders overhandigen.
 • Incidenteel uitdraai uit Sportlink opvragen.
 • Incidenteel nieuwe aanvraagformulier aanvragen bij EDESK.
 • Incidenteel nieuwe spelerspas aanvragen bij EDESK.

Bestuurslid wedstrijdzaken

Plaats in de vereniging

Bestuur

Taken

 • Bijwonen bestuursvergaderingen (1 keer per maand) en Algemene Ledenvergadering (1 keer per jaar).
 • Mede voorbereiden bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering met betrekking tot organisatorische zaken.
 • Uitdragen en uitvoeren hoofdbestuursbesluiten aangaande het beleid.
 • Verzorgen van algemene ondersteuning van hoofdbestuur aangelegenheden.
 • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten.
 • Volgen van externe ontwikkelingen en deze zonodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.
 • Ontvangst en contacteren andere besturen.
 • Verantwoordelijk voor de scheidsrechterplanning en opleiding.
 • Verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat Senioren/Jeugd.
 • Verantwoordelijk voor het materiaalbeheer.
 • Aanspreekpunt voor de Organisatorische Coördinatoren Senioren/Jeugd.

Coördinator communicatie/PR

Plaats in de vereniging

Onder voorzitter

Taken

 • Het opstellen in overleg met het HB van een PR-beleid en hieraan uitvoering geven.
 • Verzorgen van affiches, programmaboekjes en publicaties.
 • Contacten onderhouden met de pers.
 • Opstellen en onderhouden informatiegids GFC'33.
 • (Mede) vertegenwoordigen bestuur bij interne en externe activiteiten.
 • Opzetten van PR plan i.s.m. stafafdeling administratie & organisatie.
 • Vrijwilligersbeleid inventariseren en op één lijn brengen in de diverse (mede) organiseren kaderavond.
 • (Mede) organiseren diverse activiteiten.
 • Bedankje en attentie vrijwilligers rond Kerst verzorgen.
 • Sturing geven aan PR media waaronder website, teletekst, etc.
 • (Mede) zorg dragen aan een goede sfeer binnen bestuur en vereniging.
 • Werving vrijwilligers en kaderleden.

Coördinator opleidingen

Plaats in de vereniging

Binnenkort beschikbaar...

Taken

Binnenkort beschikbaar...

Coördinator scheidsrechters senioren

Plaats in de vereniging

Onder Wedstrijdzaken

Taken

 • Uitdragen en uitvoeren bestuurbesluiten aangaande het beleid (als afgeleide van hoofdbestuursbesluiten).
 • Bewaken normen en waarden vereniging volgens het verenigingsreglement.
 • Bewaking toepassing KNVB-reglementen jeugdwedstrijden.
 • Verzorgen opleidingsprogramma scheidsrechters.
 • Algehele promotie scheidsrechters.
 • Overlegt met Coördinator Jeugdscheidsrechters.
 • Planning (korte en lange termijn) scheidsrechters.
 • Tijdige communicatie over aangestelde scheidsrechters bij wedstrijden (o.a. richting wedstrijdsecretaris). Tevens het verzorgen van vervanging bij afwezigheid.
 • Verzorgen in overleg met sport- materiaalbeheerder materialen (tenue ballen, grensrechtersvlaggen, fluit, gele en rode kaarten) scheidsrechters.
 • Aanwezig en aanspreekbaar zijn, aandacht tonen, mensen bij elkaar brengen, trachten conflicten op te lossen t.a.v. scheidsrechtersaangelegenheden.
 • Meehelpen aan oefenprogramma's.

Lid toernooicommissie

Plaats in de vereniging

Onder Organisatorische Zaken

Taken

 • Uitdragen en uitvoeren Hoofdbestuurbesluiten aangaande het jeugdbeleid.
 • Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het voor de jeugd.
 • Hij neemt de organisatie van het voetballen op zich van de afsluitende BBQ.
 • Zij zorgen voor opgave/afmelding van toernooien bij andere voetbalverenigingen.
 • Indien mogelijk en gewenst organiseren zij eventueel een toernooi bij GFC'33.
 • Leiden van toernooivergaderingen, algehele leiding.
 • Werving van leden toernooi commissie jeugd.
 • Vastleggen van bezoekende teams tijdens het jeugdtoernooi.
 • Opstellen benodigd budget en dit laten goedkeuren door het hoofdbestuur.
 • Het bewaken van het budget.
 • Het werven van vrijwilligers tijdens het jeugdtoernooi.
 • Maken van het wedstrijdschema.
 • Verzorgen scheidsrechters.
 • Versturen van het informatieboekje naar de bezoekende verenigingen en naar de leiders van de eigen teams.
 • Het promoten van het jeugdtoernooi middels posters en website.
 • Verzorgen van bekers en overige prijzen.
 • Prijsuitreiking verzorgen.
 • Actualiseren draaiboek jeugdtoernooi.

Organisatorisch coördinator jeugd

Plaats in de vereniging

Onder Wedstrijdzaken

Taken

 • Communicatie- en organisatiepunt van en naar jeugdleden en ouder(s) / verzorger(s) van jeugdleden t.a.v. operationele en beleidsmatige aangelegenheden.
 • Communicatie- en organisatiepunt van en naar leiders van de juniorenteams t.a.v. operationele en beleidsmatige aangelegenheden (o.a. het verzorgen van reguliere leidersbijeenkomsten).
 • Communicatie- en organisatiepunt van en naar de trainers van de juniorenteams i.o.m. de technische commissie t.a.v. operationele en beleidsmatige aangelegenheden.

Redactielid website/presentatiescherm

Plaats in de vereniging

Onder Secretaris

Taken

 • Bewaakt de waarden en normen van publicaties op de website.
 • Denkt mee over de lay out van de website en brengt ideeën ter verbetering in.
 • Plaats ingezonden stukken op de website en actualiseert de website met uitslagen, standen, programma's en overige mededelingen.
 • Ziet toe op evt. taalfouten of andere omissies.
 • Denkt mee over ideeën die vanuit de vereniging via de website gecommuniceerd willen worden.
 • Ziet erop toe dat er voldoende stukken voor de website worden aangeleverd en maakt mensen enthousiast om stukken voor de website aan te leveren.
 • Coördineert met het hoofd sponsoring de plaatsing van advertenties op de website.
 • Zorgt voor vervanging van deze functies bij afwezigheid zodat de website continu en met actuele informatie kan worden gebruikt.

Teamleider jeugd

Plaats in de vereniging

Onder de technische commissie jeugd

Taken

 • Spelers (en ouders) op de hoogte houden van vertrek en aanvangstijden bij wedstrijden en overige evenementen.
 • Zorgen voor en regelen van vervoer naar wedstrijden.
 • Begeleiding en coaching tijdens de wedstrijden.
 • Bezoekt de trainingen van het team en neemt er aan deel.
 • Fungeren als scheidrechter/grensrechter tijdens wedstrijden eigen team.
 • Ontvangen van tegenstander en scheidsrechter bij thuiswedstrijden.
 • Draagt zorg voor orde en netheid in en om het veld, ziet toe op correct gebruik van accommodatie en materialen.
 • Draagt zorg voor afsluiten van accommodatie na gebruik.
 • Bezoeken van vergaderingen voor begeleiders (jeugdleidersvergadering).
 • Is actief bij alle evenementen van zijn team.
 • Is intermediair tussen vereniging en ouders.
 • Is op de hoogte van de inhoud van de "jeugdleidersbijbel".
 • Bewaakt de waarden en normen.
 • Houdt bij wie wel en niet kan voetballen en zorgt voor aanvulling bij een tekort.
 • Werkt mee aan opstellingen maken en geeft invalbeurten aan.
 • Vult wedstrijd-/uitslagformulier in.
 • Verzorgt gang van zaken rond het programma, uitreizen.
 • Verzorgt ballen, waterzak, reserveshirts e.d.
 • Zorgt voor tijdige informatieverstrekking richting teamleden bij wijziging of afgelasting van het programma.
 • Houdt contact met Coördinator Jeugd.
 • Draagt zorg voor het afsluiten en controle van de kleedkamers.

Teamleider senioren

Plaats in de vereniging

Onder de technische commissie senioren

Taken

 • Bewaakt de waarden en normen.
 • Zorgt voor goede teamsfeer.
 • Houdt bij wie wel en niet kan voetballen en zorgt voor aanvulling bij een tekort.
 • Werkt mee aan opstellingen maken en geeft invalbeurten aan.
 • Rondom en tijdens wedstrijden coachen en begeleiden team.
 • Vult wedstrijdformulier in.
 • Ontvangt gasten en scheidsrechter, wijst kleedkamer toe (bij afwezigheid wedstrijdsecretariaat).
 • Zorgt voor tijdige informatieverstrekking richting teamleden bij wijziging of afgelasting van het programma.
 • Houdt contact met technische commissie en wedstrijdsecretaris.