Veldsituatie

Bijgewerkt: Donderdag 18-3-19

Veranderingen van veldsituatie staan vóór 16:00 uur op de site. 

Scenario: A

Trainen is mogelijk!!

 

 

 Trainingsschema 2018-2019 (versie 4 september 2018)

App

Sponsors

Partnerclub VVV-Venlo

Vacatures

Over de vacatures

Hieronder tref je de openstaande vacatures aan binnen de voetbalvereniging.

Indien je interesse hebt in het opvullen van een vacature, neem dan contact op met het verantwoordelijke bestuurslid.  

Bekijk hier de contactgegevens van de bestuursleden.

Vacatures per 1 maart 2019

Voorzitter

Plaats in de vereniging : Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden (lid dagelijks bestuur)

Taken

 • Voorbereiden/ leiden bestuursvergaderingen (1 keer per maand);
 • Voorbereiden/leiden Algemene Leden Vergadering (1 keer per jaar);
 • Vertegenwoordiging van vereniging naar buiten (o.a. naar Gemeente, KNVB, andere verenigingen);
 • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten, uitvoeren besluiten ledenvergadering;
 • Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging;
 • Samen met overige bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid;
 • Aanwezig en aanspreekbaar zijn, aandacht tonen, mensen bij elkaar brengen, trachten conflicten op te lossen;
 • Ontvangst en contacteren andere besturen
 • Uitvoeren schorsingen en royementen
 • Aanspreekpunt voor commerciële zaken en communicatie
 • Het voorzitten van de vergaderingen van het hoofdbestuur met de afdelingsbesturen, commissies, trainers, verzorgers, afvaardiging selectie, leiders, vrijwilligers.
 • Huldigen jubilarissen tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Voordragen van potentiële ereleden tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Het mede-aanstellen c.q. verlengen van contracten van trainers en verzorgers.
 • Contacten onderhouden met de KNVB en het regelmatig bezoeken, samen met andere bestuursleden van de regiovergaderingen.
 • De vereniging vertegenwoordigen bij recepties, jubilea e.d.
 • Het verzorgen van het openingswoord bij sponsorbijeenkomsten.
 • Actief zijn in het mede bepalen van het sponsorbeleid.
 • Het mede zorgdragen voor een goed vrijwilligersbeleid.
 • Het motiveren en stimuleren van de diverse afdelingsbesturen en commissies binnen de vereniging.
 • Het mede zorgdragen voor een goede sfeer en sportiviteit binnen de vereniging.
 • Actief deelnemen aan werving vrijwilligers en kaderleden.

 

Bestuurslid wedstrijdzaken

Plaats in de vereniging : Bestuur

Taken

 • Bijwonen bestuursvergaderingen (1 keer per maand) en Algemene Ledenvergadering (1 keer per jaar).
 • Mede voorbereiden bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering met betrekking tot organisatorische zaken.
 • Uitdragen en uitvoeren hoofdbestuursbesluiten aangaande het beleid.
 • Verzorgen van algemene ondersteuning van hoofdbestuur aangelegenheden.
 • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten.
 • Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.
 • Ontvangst en contacteren andere besturen.
 • Verantwoordelijk voor de scheidsrechtersplanning en opleiding.
 • Verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat Senioren/Jeugd.
 • Verantwoordelijk voor het materiaalbeheer.
 • Aanspreekpunt voor de Organisatorische Coördinatoren Senioren/Jeugd.

 

Bestuurslid Organisatorische zaken

Plaats in de vereniging : Bestuurslid Algemeen

Taken

 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (1 keer per maand) en Algemene Ledenvergadering (1 keer per jaar);
 • Voorbereiden / leiden vergaderingen kantine;
 • Verantwoordelijk voor de vastlegging en opvolging van afspraken
 • KC-vergaderingen;
 • Bewaakt de waarden en normen;
 • Zorg dragen voor het goed functioneren van de kantine en bar;
 • Roosters opstellen m.b.t. indeling en bezetting kantine/bar;
 • Overleg met barmedewerkers;
 • Nieuwe barmedewerkers inwerken;
 • Maakt afspraken over onderhoudscontract biertap;
 • Doet voorstellen ter vervanging , verbeteringen;
 • Houdt oog op handhaving rookbeleid;
 • Zorgt ervoor dat regels over alcohol gebruik en hygiëne worden nagekomen (verzorgt informatie avonden voor barmedewerkers);
 • Ziet erop toe dat de benodigde vergunningen voldoende aanwezig zijn en tijdig worden geactualiseerd;
 • Vertegenwoordigd de vereniging bij inspecties.
 • coördinatie van beheer van kantine
 • registreren vergoedingen vrijwillige medewerkers t.b.v. penningmeester
 • Aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot zaalvoetbal en veteranen

 

Wedstrijdsecretaris senioren (1.6.1)

Plaats in de vereniging : Onder bestuurslid wedstrijdzaken

Taken

 • Uitdragen, uitvoeren en bewaken technisch beleidsplan senioren
 • (als afgeleide van het algemeen technisch beleidsplan);
 • Uitwerken van en communicatie over wedstrijdprogramma’s senioren (via publicatiebord en website);
 • In contact treden met andere verenigingen in geval van wedstrijdwijzigingen;
 • Uitwerken van en communicatie over wedstrijdwijzigingen senioren (direct of via publicatiebord en website) naar betrokkenen (tegenpartij, scheidsrechter en leiders van de betrokken teams);
 • Communicatie over wedstrijdwijzigingen naar KNVB;
 • Tijdig informeren van betrokkenen (tegenpartij, scheidsrechter en leiders) in geval van afgelaste thuiswedstrijden. Bij afgelaste uitwedstrijden betrokken leiders informeren;
 • Bijhouden telefoonnummers en overige gegevens van andere verenigingen;
 • Verzorgen dat ingevulde wedstrijdformulieren van de senioren tijdig bij de KNVB worden aangeleverd;
 • wijst kleedkamer toe;

 

Wedstrijdsecretaris jeugd (1.6.8)

Plaats in de vereniging : Onder bestuurslid Voetbalzaken

Taken

 • Uitdragen en uitvoeren bestuursbesluiten aangaande het jeugdbeleid (als afgeleide van hoofdbestuursbesluiten);
 • Communicatie- en organisatiepunt van en naar jeugdleden en ouder(s) / verzorger(s) van jeugdleden t.a.v. operationele aangelegenheden;
 • Jaarprogramma aanleveren;
 • Contact onderhouden met ander clubs;
 • Regelen van oefenwedstrijden en verschuiving van wedstrijden.
 • In contact treden met andere verenigingen in geval van wedstrijdwijzigingen;
 • Uitwerken van en communicatie over wedstrijdwijzigingen junioren (direct of via publicatiebord en website) naar betrokkenen (tegenpartij, scheidsrechter en leiders van de betrokken teams);
 • Communicatie over wedstrijdwijzigingen naar KNVB;
 • Tijdig informeren van betrokkenen (tegenpartij, scheidsrechter en leiders) in geval van afgelaste thuiswedstrijden. Bij afgelaste uitwedstrijden betrokken leiders informeren;
 • Bijhouden telefoonnummers en overige gegevens van andere verenigingen;
 • Verzorgen dat ingevulde wedstrijdformulieren van de junioren tijdig bij de KNVB worden aangeleverd;
 • wijst kleedkamer toe;

 

Scheidsrechter senioren (1.6.3)

Plaats in de vereniging : Onder de technische commissie

Taken

 • Bewaakt de waarden en normen;
 • Het leiden van wedstrijden en toernooien volgens de regels van de KNVB;
 • Reglement KNVB toepassen;